درس 1 -  پيش گفتار و مفهوم شناسی آيات مشكل در قرآن ‌‌

Download
01.flv
Flash Video 21.0 MB
Download
01.pdf
Adobe Acrobat Dokument 255.2 KB

درس 2 - قرآن و كثرت گرايى دينى

Download
02.flv
Flash Video 20.2 MB
Download
02.pdf
Adobe Acrobat Dokument 343.0 KB

درس 3 - محكمات و متشابهات

Download
03.flv
Flash Video 20.6 MB
Download
3.pdf
Adobe Acrobat Dokument 289.7 KB

درس 4 - مفهوم تأویل

Download
04.flv
Flash Video 21.1 MB
Download
04.pdf
Adobe Acrobat Dokument 204.5 KB

درس 5 - نور آسمان ها و زميه

Download
05.flv
Flash Video 18.8 MB
Download
05.pdf
Adobe Acrobat Dokument 175.4 KB

درس 6 - عالم ذرّ

Download
06.flv
Flash Video 21.2 MB
Download
06.pdf
Adobe Acrobat Dokument 204.0 KB

درس 7 - اكمال دين و اتمام نعمت

Download
07.flv
Flash Video 20.5 MB
Download
07.pdf
Adobe Acrobat Dokument 206.2 KB

درس 8 - مسأله رجعت

Download
08.flv
Flash Video 19.8 MB
Download
08.pdf
Adobe Acrobat Dokument 212.8 KB

درس 9 - رؤوس الشياطين

Download
09.flv
Flash Video 18.0 MB
Download
09.pdf
Adobe Acrobat Dokument 269.2 KB

درس 10 - استغفار ابراهيم بر پدرش

Download
10.flv
Flash Video 21.1 MB
Download
10.pdf
Adobe Acrobat Dokument 210.3 KB

درس 11 - يونس در شكم ماهى

Download
11.flv
Flash Video 22.2 MB
Download
11.pdf
Adobe Acrobat Dokument 196.0 KB

درس 12 - پیامبری عیسی (ع) و تکلم آن در کودکی

Download
12.flv
Flash Video 22.0 MB
Download
12.pdf
Adobe Acrobat Dokument 232.6 KB

درس 13 - ذوالقرنين کيست؟

Download
13.flv
Flash Video 21.6 MB
Download
13.pdf
Adobe Acrobat Dokument 218.1 KB

درس 14 - كوروش و قوم يأجوج و مأجوج

Download
14.flv
Flash Video 21.2 MB
Download
14.pdf
Adobe Acrobat Dokument 214.5 KB

درس 15 - رؤيت خدا

Download
15.flv
Flash Video 20.7 MB
Download
15.pdf
Adobe Acrobat Dokument 412.3 KB

درس 16 - چشم زخم

Download
16.flv
Flash Video 19.5 MB
Download
16.pdf
Adobe Acrobat Dokument 226.3 KB

درس 17 - شق القمر

Download
17.flv
Flash Video 21.9 MB
Download
17.pdf
Adobe Acrobat Dokument 203.0 KB

درس 18 - سليمان و سحر

Download
18.flv
Flash Video 21.8 MB
Download
18.pdf
Adobe Acrobat Dokument 455.2 KB

درس 19 - حقوق زنان و چگونگى برخورد با همسران ناسازگار

Download
19.flv
Flash Video 22.2 MB
Download
19.pdf
Adobe Acrobat Dokument 309.0 KB

درس 20 - همسران ناسازگار

Download
20.flv
Flash Video 21.0 MB

درس 21 - رابطه رفتار عادلانه با يتيمان با مشروعيت تعدد زوجات

Download
21.flv
Flash Video 21.0 MB
Download
21.pdf
Adobe Acrobat Dokument 233.1 KB

درس 22 - تعداد زوجات مردان

Download
22.flv
Flash Video 23.0 MB

درس 23 - ازدواج پيامبر با زينب (داستان زيد)

Download
23.flv
Flash Video 21.7 MB
Download
23.pdf
Adobe Acrobat Dokument 213.6 KB

درس 24 - عالم برزخ

Download
24.flv
Flash Video 21.9 MB
Download
24.pdf
Adobe Acrobat Dokument 451.6 KB

درس 25 - توريه هاى ابراهيم (ع) و يوسف (ع)

Download
25.flv
Flash Video 21.6 MB
Download
25.pdf
Adobe Acrobat Dokument 229.7 KB

درس 26 - سامرى و جاى پاى پيامبر

Download
26.flv
Flash Video 21.8 MB
Download
26.pdf
Adobe Acrobat Dokument 221.4 KB

درس 27 - بررسى أياتى كه به ظاهرمغايرباعصمت انبياست

Download
27.flv
Flash Video 21.6 MB
Download
27.pdf
Adobe Acrobat Dokument 235.1 KB

درس 28 - لوح محفوظ

Download
28.flv
Flash Video 21.1 MB
Download
28.pdf
Adobe Acrobat Dokument 476.7 KB

درس 29 - اهل اعراف چه کسانی هستند

Download
29.flv
Flash Video 21.9 MB

درس 30 - نبودن اختلاف و تعارض در قرآن

Download
30.flv
Flash Video 21.1 MB
Download
30.pdf
Adobe Acrobat Dokument 249.7 KB

درس 31 - القائات شیطان

Download
31.flv
Flash Video 21.4 MB

درس 32 - حقيقت وحى

Download
32.flv
Flash Video 19.2 MB
Download
32.pdf
Adobe Acrobat Dokument 252.9 KB